podrecznik

PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021


PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Na podstawie art. 22a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 22. 06. 2020 r. (opinia pozytywna) dopuszczam do użytku w przedszkolu i w szkole podstawowej odpowiednio program wychowania przedszkolnego i programy nauczania. Programy dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

Dopuszczone do użytku w przedszkolu i szkole podstawowej programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania.

W zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania uwzględniona została całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

Na podstawie art. 22ab ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 22. 06. 2020 r. i Rady Rodziców z dnia 22. 06. 2020 r. (pozytywne opinie) ustalam: Szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 dla klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej.

Zakupu podręczników i ćwiczeń do wszystkich zajęć edukacyjnych (za wyjątkiem religii) dla uczniów dokonuje szkoła. Podręczniki dla uczniów są wypożyczane we wrześniu zgodnie z regulaminem, a ćwiczenia uczeń otrzymuje na własność.

 

                                                                                                                                                    Dyrektor

mgr Iwona Kasik

Wyżej wymienione zestawy programów i podręczników poniżej:

szkolny zestaw podręczników materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych_2020_2021

szkolny zestaw programów SZP 2020_2021

zestaw programów PRZEDSZKOLE 2020_2021

podrecznik