Organizacja pracy w przedszkolu w czasie epidemii


………………………………                                                                      Wola Droszewska 26. 08. 2021 r.

(pieczęć szkoły)                                                                                             (miejscowość, data)

 

ZARZĄDZENIE NR 32/2021

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLI DROSZEWSKIEJ

Z DNIA 26. 08. 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji pracy i zajęć w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Regulaminu organizacji pracy i zajęć w Przedszkolu Publicznym w Woli Droszewskiej w czasie  stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1082)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Wprowadza sięRegulamin organizacji pracy i zajęć w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej w czasie stanu epidemii w związku                    z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2zwanydalej Regulaminem,stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Regulamin określa sposób i tryb realizacji zadań szkoły w czasie pracy w reżimie sanitarnym oraz w czasie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na aktualną sytuacje epidemiologiczną.

3. Zasadyokreślone w Regulaminie obowiązująwszystkich pracownikówszkoły.

§ 2. 1. Wprowadza się  Regulamin organizacji  pracy i zajęć w Przedszkolu Publicznym w Woli Droszewskiej w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zwany dalej Regulaminem,stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Regulamin określa sposób i tryb realizacji zadań przedszkola w czasie pracy w reżimie sanitarnym oraz w czasie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na aktualną sytuacje epidemiologiczną.

3. Zasady określone w Regulaminie obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.

§ 4 Traci moc z dniem 01. 09. 2021 r. zarządzenie  nr 16/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej z dnia  27. 08. 2020 r. w sprawie Regulaminu i Procedur w okresie funkcjonowania szkoły w czasie epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19oraznr 26/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej z dnia  22. 10. 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji kształcenia na odległość – pracy zdalnej w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021roku.

DYREKTOR

mgr Iwona Kasik

………….……………………………….

                                                                                                                                   (pieczęć i podpis dyrektora)

reguamin_covid – PRZEDSZKOLE

zał nr 1 do regulaminu PRZEDSZKOLE_uczeń z objawami covid

zał nr 2 do regulaminu PRZEDSZKOLE_wejście osoby z zewnątrz do szkoły

zał. nr 3 do regulaminu PRZEDSZKOLE_karta monitoringu sprzątania_przedszkole

zał. nr 4 do regulaminu PRZEDSZKOLE_karta monitoringu wietrzenia_przedszkole

zał nr 5 do regulaminu PRZEDSZKOLE_przyprowadzanie odbieranie dziecka

zał nr 6 do regulaniu PRZEDSZKOLE_pracownik z objawami covid