STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ


STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ

W

WOLI DROSZEWSKIEJ

 

 

 

 

            Znowelizowany i zatwierdzony

Uchwałą Rady Pedagogicznej

dnia 27 listopada 2019 r.

 

 

 

 

Tekst ujednolicony

Obowiązuje od dnia 27. 11. 2019 r.

§1.

 1. Niniejszy Statut jest Statutem Zespołu Szkół z siedzibą w Woli Droszewskiej nr 45 zwanej dalej Zespołem utworzonym na podstawie Aktu założycielskiego przez Radę Gminy Godziesze Wielkie – Załącznik do uchwały Nr XLIV/182/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
 2. W skład Zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej,

Przedszkole Publiczne w Woli Droszewskiej.

 

§2.

 1. Zespół Używa następujących pieczęci:

1)    Okrągłej:

a)     Dużej i małej z godłem państwowym i napisem w otoku:

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej,

2)    Nagłówkowych o poniższej treści:

a)     Zespół Szkół w Woli Droszewskiej

62-872 Godziesze Małe

REGON 251121516

b)    Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków

w Woli Droszewskiej

Wola Droszewska 45, 62-872 Godziesze Małe

c)     Zespół Szkół

Przedszkole Publiczne

w Woli Droszewskiej

62-872 Godziesze Małe

 

INNE INFORMACJE O ZESPOLE

 

§3.

 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Godziesze Wielkie z siedzibą przy ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Kurator Oświaty w Poznaniu – odział w Kaliszu.
 3. Zespół jest jednostką budżetową.

 

 

CELE, ZADANIA I ORGANIZACJA ZESPOŁU

 

§4.

 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa oświatowego, w programach wychowawczo – profilaktycznych oraz Statutach: Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

 

§5.

 1. W Zespole Szkół w Woli Droszewskiej funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej.
 2. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Woli Droszewskiej (tj. w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków oraz Przedszkolu Publicznym w Woli Droszewskiej).
 3. Na czele Zespołu Szkół stoi Dyrektor, który zatrudnia nauczycieli i innych pracowników obsługi.
 4. (uchylony)
 5. Organizacja Zespołu opiera się na odrębnych statutach Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej i Przedszkola Publicznego w Woli Droszewskiej z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszego Statutu.
 6. W Zespole mogą być tworzone za zgodą organu prowadzącego inne stanowiska kierownicze.
 7. W Zespole Szkół powołane są zespoły przedmiotowe nauczycieli różnych specjalności:

1)    Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

2)    Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,

3)    Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

4)    Zespół wychowawczy,

5)    Zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego

6)     Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

ORGANY ZESPOŁU

 

§6.

 1. Organami Zespołu są:

1)    Dyrektor Zespołu

2)    Ustala się następujący zakres zadań i kompetencji dla Dyrektora Zespołu:

Zadania

a)     Przygotowuje projekty dokumentów programowo – organizacyjnych,

b)    Organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej Zespołu,

c)     Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli Zespołu,

d)    Określa zadania i odpowiedzialność pracowników w formie zakresów czynności, a także stwarza odpowiednie warunki pracy i bezpieczeństwa dzieciom, uczniom, pracownikom.

Uprawnienia

e)     Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu,

f)      Ma prawo przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,

g)     Decyduje o sprawach nauczania oraz wychowania i opieki,

h)    Dokonuje oceny pracy podległych nauczycieli,

i)       Przyznaje nagrody, wyróżnienia, premie oraz udziela kar porządkowych w stosunku do nauczycieli i pracowników obsługi,

j)       (uchylona)

Odpowiedzialność

k)    Jak każdy nauczyciel,

l)       Służbowo przed radą pedagogiczną, organem prowadzącym, organem nadzorującym za:

m)  Poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych,

n)    Sprawność organizacyjną,

 • o)    Poziom pracy wychowawczej, opiekuńczej szkoły i przedszkola,

p)    Nadzór pedagogiczny i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

q)    Bezpieczeństwo dzieci, uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi,

r)      Dyscyplinę, poziom i atmosferę wśród podwładnych,

s)     Realizacją planu finansowego Zespołu.

3)    (uchylony)

 

§7.

 1. Zespół posiada wspólną bibliotekę. Prowadzenie biblioteki należy do zadań bibliotekarza.

 

 

§8.

 1. Zespół posiada wspólną świetlicę, w której przebywają uczniowie oczekujący na rozpoczęcie lekcji lub na odwiezienie do domu.

 

§9.

 1. Zespół posiada wspólne archiwum. Prowadzenie archiwum należy do zadań sekretarki Zespołu.

 

§10.

 1. Zadania administracyjno- gospodarcze należą do Dyrektora. Obsługa finansowo – księgowa należy do Urzędu Gminy w Godzieszach.

 

§11.

 1. W Zespole działa komisja socjalna. Środki finansowe zakładowego funduszu świadczeń socjalnych scentralizowane są na szczeblu Zespołu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§12.

 1. W świadectwach szkolnych iinnych dokumentach wydawanych przez Zespół:

1)    Podaje się nazwę:

Szkoła Podstawowa  im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej

Przedszkole Publiczne w Woli Droszewskiej.

2)    Używa się pieczęci zgodnie z §2.

 

§13.

 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej stanowią odrębne przepisy.

 

§ 14.

 1. Statut jest najwyższym prawem w zespole szkół i wszystkie prawa wewnętrzne muszą być z nim zgodne.
 2. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację statutu uchwałą Rady Pedagogicznej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Z treścią Statutu zespołu szkół można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej.
 5. Statut Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 6. Po każdorazowym uchwaleniu zmian w Statucie, dyrektor opracowuje ujednolicony tekst Statutu.