STATUT


 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

WOLI  DROSZEWSKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znowelizowany i zatwierdzony

Uchwałą Rady Pedagogicznej

dnia 27 listopada 2019 r.

 

 

 

 

Tekst ujednolicony

Obowiązuje od dnia 27. 11. 2019 r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1.

 1. Przedszkole nosi nazwę:
 2. Organem prowadzącym jest  Gmina Godziesze Wielkie z siedzibą przy ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe.
 3. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej, w którym funkcjonują trzy oddziały przedszkolne:

 Przedszkole Publiczne w Woli Droszewskiej.

1)    oddział dla dzieci sześcioletnich – „0”

2)    dwa oddziały dla dzieci 3-, 4-, 5- letnich

 1. Przedszkole używa pieczątki w brzmieniu:

 

Zespół Szkół w Woli Droszewskiej

Przedszkole Publiczne

w Woli Droszewskiej

62-872Godziesze Małe

 

 1. Jest przedszkolem publicznym.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.
 3. Siedziba przedszkola mieści się w Woli Droszewskiej 46a, 62-872 Godziesze Małe. Przedszkole Publiczne w Woli Droszewskiej wchodzi w skład Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej.

 

§ 1a.

 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1)    przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Woli Droszewskiej,

2)    „oddziale przedszkolnym” – należy przez to rozumieć oddziały zorganizowane w Przedszkolu w Woli Droszewskiej , w których dzieci objęte są wychowaniem przedszkolnym,

3)    „oddziale „0”” – oddział dzieci 6 – letnich,

4)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego w Woli Droszewskiej,

5)    nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

6)    rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

7)    „dzieciach” – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych,

8)    zindywidualizowanej ścieżce należy przez to rozumieć zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku),

9)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny” – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Poznaniu Oddział w Kaliszu,

10) „organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gmina Godziesze Wielkie,

11) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Opatówku

12) MEN – należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, a w szczególności:

1)        wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami poprzez atrakcyjny nowatorski sposób prowadzenia zajęć,

2)        sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości i zapewnia im bezpieczne warunki poprzez:

a)     bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b)    zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek,

c)     wszystkie wycieczki wymagają wypełnienia „Karty wycieczki’’,            a każde opuszczenie terenu przedszkola musi być odnotowane               w „Rejestrze wyjść grupowych”.

3)        współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowuje ich do nauki w szkole poprzez zapewnienie odpowiedniej bazy, systemu diagnozowania i monitorowania postępów dzieci, organizowanie imprez,

4)        udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

5)        umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej poprzez prowadzenie nauki religii, uczestnictwo w jasełce bożonarodzeniowej, mikołajkach, udział w organizowanych konkursach, przedstawieniach, wycieczkach, w imprezach z okazji Dnia Dziecka, Powitania Wiosny, grupowe zajęcia wychowawczo-edukacyjne, organizację imprez i uroczystości  o charakterze patriotycznym, udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych, udział w ważnych dla środowiska lokalnego i regionu wydarzeniach,

6)        jest otwarte na organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności przyjętymi na podstawie dokumentów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w liczbie nie większej niż jedno na grupę,

7)        organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,

8)        rozwija w ramach istniejących możliwości zainteresowania, uzdolnienia i talenty dzieci,

9)        prowadzi działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju wychowanka,

10)      zapewnienia opiekę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

11)      wspiera wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

12)      wspiera aktywność dziecka podnoszącą poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

13)      tworzy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

14)      zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

15)      wspiera samodzielną dziecięcą eksplorację świata, dobiera treści adekwatne do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

16)      wzmacniania poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

17)      promuje ochronę zdrowia, tworzy sytuacje sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

18)      przygotowuje do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dba o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

19)      tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

20)      tworzy warunki pozwalające na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

21)      tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

22)      współdziała z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

23)      kreuje, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacje prowadzące do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwija zachowania wynikające z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

24)      systematycznie uzupełniania, za zgodą rodziców, realizowane treści wychowawcze o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

25)      systematycznie wspiera rozwój mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

26)      organizuje zajęcia – zgodnie z potrzebami – umożliwiające dziecku poznawanie kultury,

27)      tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowań dziecka językiem obcym nowożytnym, chęć poznawania innych kultur,

28)      prowadzi preorientację zawodową mającą na celu poznanie siebie, wstępne zapoznanie dzieci ze światem zawodów i rynkiem pracy, rynkiem edukacyjnym i uczeniem się przez całe życie oraz planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

 1. Przedszkole wykonuje zadania wychowawcze, opiekuńcze z uwzględnieniem wieku dzieci i potrzeb środowiskowych uwzględniając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1)        za bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola odpowiada wychowawczyni grupy oraz osoba pełniąca funkcję pomocy, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia do momentu przekazania ich prawnym opiekunom, nauczyciel oddziału przedszkolnego bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego przejęcia od rodzica do momentu odbioru przez rodzica lub osobę upoważnioną,

2)        dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub osobę przez nich upoważnioną, obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego spoczywa na rodzicach lub osobach przez nich upoważnionych,

3)        szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

a)     opiekę nad dziećmi w drodze „do i z” przedszkola sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby dorosłe przez nich upoważnione, nauczyciel ma prawo wylegitymować takie osoby na podstawie dowodu osobistego, wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w treści upoważnienia,

b)    dziecko może być odebrane na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców przez osobę pełnoletnią, upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej, upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców, rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziałów przedszkolnych przez upoważnioną  przez nich osobę,

c)     opiekun jest zobowiązany przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub pomocy nauczyciela,

d)    nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za pośrednictwem pomocy nauczyciela,

e)     nauczycielowi lub pomocy nauczyciela nie wolno wydać dziecka osobie będącej pod wpływem alkoholu, lub gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, nauczyciel  ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy, w tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę, jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję i powiadamia dyrektora szkoły,

f)      rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola, jeżeli tego nie uczynią nauczyciel lub pomoc nauczyciela ma obowiązek wykonać telefony do rodziców, w sytuacji braku kontaktu z rodzicami, nauczyciel pozostaje z dzieckiem w placówce przedszkolnej, powiadamia dyrektora, organizują dziecku opiekę, po upływie ½ godz. dyrektor lub nauczyciel powiadamia Policję,

g)     do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka po uprzednim powiadomieniu go przez nauczyciela, dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia,

h)    rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat,

i)       (uchylona)

j)       w oddziale przedszkolnym nie mogą być wykonywane żadne zabiegi lekarskie, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach,

k)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach (zagrożenie życia dziecka) powiadamia się  rodziców i wzywa pogotowie ratunkowe,

l)       dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej lekarza pogotowia ratunkowego, a do czasu przybycia rodziców przebywają z nim  pracownicy Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor),

m)  życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,

n)    za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel danego oddziału przedszkolnego,

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1)        organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności,

2)         dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3)        stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4)         indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

5)        Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:

a)     stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,

b)    organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych form i metod pracy, organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej,

c)     ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej,

d)    upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,

e)     upowszechnianie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze,

f)      organizowanie nauki religii, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1)        pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2)        informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,

3)        przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego emocjonalnego i społecznego.

§ 2a.

 1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1)        diagnozowanie środowiska dzieci,

2)        rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania,

3)        rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii dziecka,

4)        prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców i nauczycieli,

5)        podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

6)        umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

7)        udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu,

8)        badanie dojrzałości szkolnej dziecka,

9)        podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

10)      wspieranie nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

 1. Zadania szkoły, o których mowa w ust.1 realizowane są we współpracy z rodzicami, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami, innymi szkołami czy przedszkolami oraz podmiotami działającymi na rzecz  rodziny, dzieci i młodzieży.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy rodziców, dyrektora szkoły, nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z dzieckiem, pielęgniarki, poradni, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, osoby niebędącej nauczycielem ale posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, lub asystenta wychowawcy świetlicy, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej czy instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
  1. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną wynika:

1)        z niepełnosprawności;

2)        z niedostosowania społecznego;

3)        z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)        z zaburzeń zachowania i emocji;

5)        ze szczególnych uzdolnień;

6)        ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7)        z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;;

8)        z choroby przewlekłej;

9)        z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)      z niepowodzeń edukacyjnych;

11)      z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12)      z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

7. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom udzielają zatrudnieni:

1)        Nauczyciele,

2)        Logopeda,

3)        Pedagog.

 

§ 2b.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.
 2. W ramach posiadanych możliwości przedszkole udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie:

1)        zajęć rozwijających uzdolnienia organizowanych dla dzieci szczególnie uzdolnionych (liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób),

2)        zajęć specjalistycznych organizowanych wg. potrzeb dzieci tj.:

a)        korekcyjno- kompensacyjnych organizowanych dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się (liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5 osób),

b)        logopedycznych organizowanych dla dzieci z  deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych (w zajęciach może uczestniczyć do 4 osób),

c)         rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne organizowanych dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym (liczba uczestników zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach może przekraczać 10 osób),

d)        innych zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola (liczba uczestników w tych zajęciach nie może przekraczać 10 osób),

3)        zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia organizowanych dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające np. ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wspólnie rówieśnikami w oddziale przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych,

4)        porad i konsultacji.

 1. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia realizowane indywidualnie z dzieckiem oraz  wspólnie z oddziałem przedszkolnym.
 2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie ustala dyrektor (na wniosek rodziców, z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie).
 3. Dzieci objęte pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki realizują w oddziale przedszkolnym  odpowiednio program wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (w szczególności z potrzeb wynikających ze stanu zdrowia).
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 5. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

1)        dzieci objętych kształceniem specjalnym,

2)        dzieci objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

 1. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt od 1 do 4 niniejszego paragrafu nie może być dłuższa niż 45 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie lub skrócenie tego czasu, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 do 4 prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć i prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na ich wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dziecku. Pomoc ta jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów.
 4. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek dyrektora zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

§ 2c.

 1. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy oraz informuje o tym dyrektora.
 2. Dyrektor w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1)        koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2)        informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie  objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy- jeśli stwierdzi taką potrzebę,

3)        planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami dziecka oraz w zależności od potrzeb z nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

4)        informuje rodziców dziecka o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

 1. Dyrektor  szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom.
 2. Dyrektor szkoły ustala i informuje na piśmie rodziców dziecka, które będzie objęte pomocą psychologiczno- pedagogiczną o formach udzielania tej pomocy, okresie ich udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 3. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.
 4. W przypadku gdy w wyniku udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej nie następuje poprawa jego funkcjonowania w przedszkolu dyrektor, za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy funkcjonowania, w celu jego rozwiązania.
 5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię poradni. Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla tych dzieci uwzględnia się również zalecenia zawarte w tych orzeczeniach czy opiniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA

 

§ 3.

1.        Organami przedszkola są:

1)        Dyrektor przedszkola

2)        Rada Rodziców

3)        (uchylony)

4)        Rada Pedagogiczna.

 

§ 4.

 1. Kompetencje poszczególnych organów przedszkola.

1)        Dyrektora przedszkola powołuje gmina na okres 5 – letni spośród kandydatów posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne, ukończone formy zarządzania oraz odpowiednie doświadczenie w pracy pedagogicznej.

2)        Do obowiązków dyrektora należy:

a)     opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych przedszkola ( roczny plan, arkusz organizacyjny, regulamin przedszkola, plan nadzoru pedagogicznego),

b)    dobór kadry pedagogicznej oraz pracowników niepedagogicznych i zatrudnienie ich,

c)     kierowanie całokształtem pracy przedszkola,

d)    przyjmowanie dzieci oraz prowadzenia ich spraw w oparciu o przepisy MEN,

e)     sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju,

f)      zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy,

g)     pełnienie nadzoru pedagogicznego nad placówką, przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego, przyznawanie nagród i kar pracownikom, dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego,

h)    informowanie rodziców o działalności przedszkola, zapoznanie ich z planem pracy,

i)       wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawie rozwoju bazy materialno – technicznej przedszkola,

j)       realizowanie zarządzeń kuratorium, MEN, organu prowadzącego oraz uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi,

k)    (uchylona)

l)        wstrzymanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów,

m)  dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

n)    zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

 • o)    organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

p)    organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

3)        Rada Rodziców stanowi  reprezentację rodziców wychowanków, w jej   skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. Szczegółowe zasady działania oraz tryb wyboru i odwołania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców uchwalany przez Radę Rodziców. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki. Do zadań Rady Rodziców należy:

a)     działanie na rzecz opiekuńczej funkcji przedszkola,

b)    podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola,

c)     pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających działalność przedszkola,

d)    gromadzenie funduszy dla wspierania działalności przedszkola, z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców,

e)     współdziałanie z dyrektorem przedszkola i wychowawcą grupy w celu zapewnienia wpływu rodziców na:

-       znajomość zadań i zamierzeń wychowawczo – dydaktycznych przedszkola,

-       uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów i trudności,

-       uzyskanie porad w zakresie wychowania swych dzieci,

-       wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola,

f)      delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, zgodnie z odrębnymi przepisami,

g)     na wniosek dyrektora przedstawia swoją opinię dotyczącą pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego,

h)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

4)        (uchylony)

5)        Rada Pedagogiczna.

a)     Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy     pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.

b)    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

c)     W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie          jej przewodniczącego zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

d)    Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów              w obecności co najmniej połowy jej członków.

e)     Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

f)      Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców,  a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

g)     Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

-       uchwalenie regulaminu własnej działalności,

-       zatwierdzenie planów pracy,

-       podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

-       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów            pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

-       ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-       ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola,

-       uchwalanie statutu i jego zmian.

h)    Rada pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

-       arkusza organizacyjnego,

-       tygodniowego rozkładu zajęć,

-       (uchylony)

-       wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

-       propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

-       dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programu wychowania przedszkolnego,

-       planów pracy  przedszkola,

-       projektu planu finansowego,

-       oceny pracy dyrektora.

i)       W przypadku wstrzymania realizacji uchwały Rady Pedagogicznej, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący  nadzór pedagogiczny o swojej decyzji.

W razie stwierdzenia niezgodności uchwały z przepisami prawa kurator oświaty w porozumieniu z gminą uchyla uchwałę. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

j)       Zebrania rady mogą być organizowane na wniosek:

-       organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

-       z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego,

-       co najmniej 1/3 członków rady.

k)    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela   ze stanowiska dyrektora. Organ prowadzący powiadamia Radę Pedagogiczną o wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.

 1. Zasady współdziałania organów przedszkola.

1)        Organy przedszkola zobowiązane są do bieżącej wymiany                    informacji między sobą o podejmowanych działaniach i decyzjach.

2)        Rodzice, nauczyciele przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

3)        Podstawowe formy współdziałania to:

a)     zebrania rodziców organizowane dwa razy w ciągu roku                       szkolnego, w oddziale „0” – 4 razy w ciągu roku,

b)    zebrania grupowe,

c)     konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami i specjalistami,

d)    udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych,

e)     zapraszanie dyrektora przedszkola lub innego przedstawiciela                      Rady Pedagogicznej na posiedzenia Rady Rodziców,

f)      udział zaproszonego przewodniczącego lub członka Rady Rodziców w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

5)        Dyrektor szkoły zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą.

6)        Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 1. Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola.

1)    Sytuacje konfliktowe między organami można rozwiązywać poprzez:

a)     uczestniczenie w posiedzeniach poszczególnych organów przedszkola,

b)    konsultacje podczas redagowania planów pracy poszczególnych organów,

c)     utworzenie komisji rozjemczej do spraw rozwiązywania konfliktów wewnętrznych, w jej skład wchodzą: dyrektor, przewodniczący rady rodziców, przedstawiciel rady pedagogicznej.

2)    Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 • § 5.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w wieku 3-4-5 lat oraz oddział „0” obejmujący dzieci w wieku 6 lat, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień,

1)        Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

2)        Przedszkole jest trzyoddziałowe.

 

§ 6.

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć trwa 60 minut.
 3. W przedszkolu może być prowadzone dodatkowo: nauka religii, nauka języka obcego, zajęcia umuzykalniające (rytmika) dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1)        z dziećmi 3-4 letnimi –około 15 minut

2)        z dziećmi 5,6 letnimi – około 30 minut

3)        z dziećmi 6 letnimi – 30 minut

 1. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić około 30 minut.
 2. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia dodatkowe  rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci. Decyzję o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach podejmują rodzice.
 3. Na życzenie rodziców w oddziale przedszkolnym może być organizowana nauka religii, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dzieci uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych organizowanych w oddziale pozostają pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
 4. Dzieci nie uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką nauczyciela grupy.

 

§ 7.

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza Wójt Gminy do końca miesiąca maja.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności czas pracy oddziału, liczbę pracowników, ogólną liczbę godzin pracy.

 

 

§ 8.

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielka, której dyrektor powierzył oddział, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

.

§ 9.

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
 3. Przedszkole jest czynne w godz. 9.00 – 14.00, oddział „0” pracuje w godz. 9.00 – 14.00,
 4. Dzieci, które z różnych powodów przyprowadzane są do przedszkola czasem o godzinę wcześniej, znajdują się pod opieką pomocy nauczyciela (pracownik obsługi)
 5. Przerwę w pracy przedszkola organ prowadzący ustala na miesiąc sierpień.
 6. Dzieci przynoszą ze sobą śniadania. Napój przygotowany jest przez pracownika obsługi na miejscu.
 7. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 8. Dla realizacji celów statutowych Przedszkole w Woli Droszewskiej posiada dwie sale zajęć w Woli Droszewskiej, dwie sale zajęć w Zadowicach, ponadto szatnie, zaplecza sanitarno – higieniczne, zaplecza kuchenno – gospodarcze, ogrody przedszkolne z wyposażeniem, ponadto oddział „0” korzysta z sal Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej.
 9. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.

§ 9a.

 1. Przedszkole może organizować w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
 2. W celu organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania (zwany dalej zespołem), w skład, którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1)        pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,

2)        psycholog,

3)        logopeda,

4)        inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 1. Pracę zespołu koordynuje dyrektor.
 2. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania (prowadzi arkusz obserwacji dziecka).
 3. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy w szczególności:

1)        ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

2)        nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

3)        opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

4)        analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 1. Współpraca zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z rodzicami to:

1)        udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

2)        udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

3)        identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dziecka,

4)        pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje dyrektor w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, przy czym w przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, liczba tych godzin może być wyższa.
 2. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ustala Dyrektor:

1)        zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną,

2)        zajęcia mogą być prowadzone w grupie z udziałem rodzin dzieci  lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju- w celu rozwijania ich kompetencji społecznych i komunikacyjnych przy czym liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3,

3)        zajęcia dla dzieci, które nie ukończyła 3 roku życia mogą również być prowadzone w domu rodzinnym.

 1. Szczegółową organizację wczesnego wspomagania rozwoju określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

§ 9b.

 1. Dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy obejmuje się kształceniem specjalnym.
 2. Przedszkole organizując kształcenie specjalne zapewnia:

1)        realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)        warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,

3)        zajęcia specjalistyczne,

4)        inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (Dyrektor powierza prowadzenie tych zajęć nauczycielom i specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka),

5)        integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi uczniami pełnosprawnymi,

 1. W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej dziecka organizuje się kształcenie i wychowanie, które umożliwia mu zajęcia w dostępnym dla niego zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, resocjalizację oraz zapewnia mu specjalistyczną pomoc i opiekę.
 2. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza dziecko bądź nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem, wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 3. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym, przy czym o terminie spotkania każdorazowo informowani są pisemnie rodzice dziecka gdyż mają oni prawo uczestniczyć w tym spotkaniu. Należy pamiętać, że osoby biorące udział w spotkaniu obowiązane są do nieujawniania poruszanych tam spraw, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, a także innych osób uczestniczących w tym spotkaniu.
 4. Zespół, o którym mowa w ust. 4, opracowuje dla dziecka objętego kształceniem specjalnym indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny  (IPET) zwany dalej „programem”, w którym są uwzględniane formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 5. W programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.
 6. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, opracowywany jest na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
 7. Na podstawie opracowanego programu dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych.
 8. Zespół, o którym mowa w ust. 4, co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
 9. Dzieciom niepełnosprawnym przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 

§ 10.

 1. W przedszkolu zatrudnieni są: nauczyciele oraz pomoc nauczyciela  (pracownica obsługi).
 2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczyciela i pracownika obsługi                     określają odrębne przepisy.
 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, dyrektor powierza oddział opiece nauczycielowi, który będzie się opiekował oddziałem cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, z wyjątkiem oddziału „0”.
 4. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Do szczególnych zadań nauczyciela należy:

1)        zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom od momentu przyjścia dziecka do oddania go rodzicom,

2)        zapoznanie rodziców z kierunkami i zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego, oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego,

3)        informowanie na bieżąco rodziców o zachowaniu i postępach ich dzieci,

4)        tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej,

5)        współpraca ze specjalistami służącymi pomocą w stymulowaniu rozwoju dziecka i wspomaganiu rodziny w procesie wychowawczym  – współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz lekarzami specjalistami,

6)        prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

7)        otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod i form pracy do jego możliwości,

8)        współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- edukacyjnych,

9)        prawidłowe planowanie i organizacja  procesu opiekuńczego, wychowawczego  i dydaktycznego  zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz  odpowiedzialność za jej jakość,

10)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

11)      indywidualizacja procesu wychowawczo-edukacyjnego: wyrównywanie szans oraz wspomaganie w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień,

12)      przeprowadzanie, z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz zapoznanie rodziców ze stanem gotowości ich dziecka,

13)      czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych,

14)      aktywny udział w życiu szkoły.

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora oraz doradcy metodycznego.
 2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami:

1)        dziennik zajęć

2)        plany miesięczne

3)        zeszyt obserwacji lub karty obserwacji

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

1)        poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci poprzez wywiad, pedagogizacje rodziców, dyskusje na zebraniach,

2)        włączenia rodziców w działalność przedszkola.

 1. Rodzice otrzymują rzetelną informacje o swoich dzieciach na bieżąco w oparciu o:

1)        systematycznie prowadzony zeszyt obserwacji lub karty obserwacji,

2)        udział w uroczystościach, w których występują dzieci,

3)        zajęcia otwarte,

4)        wystawki prac dziecięcych.

 1. Rodzice mają prawo przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu.
 2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się dwa zebrania ogólne z rodzicami w ciągu roku, w oddziale „0” – cztery lub częściej na wniosek rodziców albo nauczycieli, oraz w miarę potrzeb spotkania indywidualne.
 3.  Do obowiązków pomocy nauczyciela (pracownicy obsługi) należy:

1)        utrzymanie w należytej czystości i pilnowanie porządku w powierzonych jej pomieszczeniach,

2)        przestrzeganie postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP oraz          ppoż,

3)        utrzymanie w czystości i sprawności zabawek oraz odkażanie ich w miarę potrzeb,

4)        pełnienie dyżuru w szatni podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci,

5)        pomaganie dzieciom w czynnościach samoobsługowych,

6)        przygotowanie sali do posiłków,

7)        uporządkowanie sali po posiłkach,

8)        wykonywanie poleceń nauczyciela,

9)        uczestniczenie w zajęciach z dziećmi, przy których jest wymagana           pomoc,

10)      wspólnie z nauczycielem dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

11)      zobowiązana jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników,

12)      wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dbanie o przyjazną          atmosferę w pracy,

13)      mycie okien w powierzonych pomieszczeniach,

14)      wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora a wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 1.  Przedszkole Publiczne w Woli Droszewskiej współpracuje z psychologiem  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku.
 2. Przedszkole Publiczne w Woli Droszewskiej zatrudnia pedagoga, do którego obowiązków należy:

1)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2)    określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)    podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5)    wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6)    planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7)    działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8)    udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9)    współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10)           wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11)           organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12)           współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opatówku i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13)           współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.

 1. Przedszkole Publiczne w Woli Droszewskiej zatrudnia logopedę, do którego obowiązków należy w szczególności:

1)            diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów oraz ich poziomu językowego,

2)            prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów,

3)            udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

4)            podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami,

5)            wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)            współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji.

 1. W przedszkolu zostaje utworzony zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora spośród członków zespołu.
 3. Do zadań zespołu, o których mowa w ust.15 należy:

1)      wybór programów wychowania przedszkolnego i współdziałanie w ich realizacji;

2)      opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów wychowania przedszkolnego;

3)      uwzględnianie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych;

4)      udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)      organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

 

§ 11.

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku                                                                             szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

2a.W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać

dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 1. Rekrutację do przedszkola przeprowadza się według następujących zasad:

1)    nabór do przedszkola na dany rok szkolny  prowadzony jest w terminie i na zasadach określonych przez organ prowadzący,

2)    postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu,

2a)dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym

przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie

deklarację na kolejny rok szkolny o kontynuacji wychowania

przedszkolnego, niezłożenie deklaracji w obowiązującym terminie

oznacza rezygnację z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od 1

września nowego roku szkolnego,

2b) naborem na nowy rok szkolny objęte są:

a)     dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

b)    dzieci powyżej 6 roku życia, którym na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odroczono spełnienie obowiązku szkolnego,

2c) dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przedszkole będzie

dysponować wolnymi miejscami,

3)    w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

3a) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o

którym mowa w pkt. 3), niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę

następujące kryteria:

a)     wielodzietność rodziny dziecka (rodzina wychowuje troje i więcej dzieci),

b)    niepełnosprawność dziecka,

c)     niepełnosprawność jednego z rodziców,

d)    niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

e)     niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

f)      samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

g)     objęcie dziecka pieczą zastępczą,

wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość, we wniosku rodzic/opiekun zaznacza spełnianie wymienionego kryterium  lub kryteriów, rodzic/opiekun prawny może być poproszony o dołączenie następujących dokumentów:

h)    oświadczenia o wielodzietności rodziny,

i)       orzeczenia o niepełnosprawności dziecka bądź członków rodziny,

j)       prawomocny wyrok sądu o rozwodzie lub separacji, aktu zgonu  oraz oświadczenia o samotnym wychowaniu dziecka,

3b) jeżeli po zakończeniu I etapu rekrutacyjnego przedszkole dysponuje nadal

wolnymi miejscami odbywa się II etap rekrutacyjny, podczas którego

brane są pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za

poszczególne kryteria określone przez dyrektora przedszkola w

uzgodnieniu z Wójtem Gminy Godziesze Wielkie:

a)     oboje rodzice pracują zawodowo, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 pkt,

b)    dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola lub szkoły w Zespole Szkół w Woli Droszewskiej – 25 pkt,

c)     deklarowany pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie – 20 pkt,

d)    dzieci w wieku 6 lat są zobowiązane do odbycia przygotowania             przedszkolnego – 25 pkt,

rodzice spełnienie kryteriów wymienionych w pkt. 3b) potwierdzają oświadczeniami – jednak na żądanie Komisji Rekrutacyjnej są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów,

3c) dzieci spoza Gminy Godziesze Wielkie mogą być przyjęte do przedszkola,

jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji nadal są wolne miejsca, rekrutacja

przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3a i 3b,

3d) wymagane dokumenty:

a)     deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – powinna być złożona na co najmniej 7 dni przed postępowaniem rekrutacyjnym (dzieci kontynuujące  edukację przedszkolną),

b)    wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,

c)     do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych,

4)    dopuszcza się możliwość odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej – rodzice dziecka nie przyjętego do przedszkola mogą złożyć u dyrektora placówki odwołanie,

5)    decyzją dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w ciągu roku szkolnego przyjmowane są dzieci na zwolnione miejsca.

 1. Każde dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1)        prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez: organizowanie różnorodnych form pracy w ciągu dnia, równomiernego rozłożenia zajęć w ciągu tygodnia,

2)        ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej lub psychicznej, ochrony oraz poszanowania godności osobistej, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3)        swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

4)        akceptacji takim jakim jest,

5)        spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

6)        zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

7)        wypoczynku, jeśli jest zmęczony,

8)        jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,

9)        zdrowego jedzenia,

10)      własnego tempa rozwoju,

11)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

12)      kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

13)      pomocy w przypadku trudności rozwojowych,

14)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

15)      wszelkich innych praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka, Konstytucji i innych dokumentów nadrzędnych,

4a. Pracownicy przedszkola przestrzegają założeń Konwencji o Prawach

Dziecka-kierują się dobrem dziecka.

4b. Przedszkole respektuje prawo dziecka do wychowania i opieki

odpowiedniej do wieku i rozwoju, prawo do pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (za zgodą rodziców) i specjalnych form pracy.

4c. Wychowanek w przedszkolu ma obowiązek:

1)        szanowania wytworów innych dzieci,

2)        podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

3)        przestrzegania zasad higieny,

4)        systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,

5)        przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

6)        nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce,

7)        dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

8)        dzielić się zabawkami z rówieśnikami,

9)        szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,

10)      nie oddalać się od grupy i zachować bezpieczeństwo w szkole, na wycieczce, na spacerze, podczas wspólnej zabawy,

11)      zgłaszać niedyspozycje zdrowotne,

4d. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka.

1)        w przypadku naruszenia praw dziecka, szczególnie zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice mogą złożyć pisemną skargę do dyrektora szkoły;

2)        dyrektor, dążąc do wyjaśnienia sprawy naruszenia praw dziecka, współpracuje z wychowawcą;

3)        w terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi dyrektor dokonuje oceny zaistniałej sytuacji i orzeka, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania konfliktu, o czym powiadamia zainteresowane strony, powiadomienie powinno mieć formę pisemną, o ile któraś z zainteresowanych stron takiej formy zażąda lub każdorazowo w przypadku odwołania którejś ze stron od niniejszego orzeczenia;

4)        stronie skarżącej i oskarżanej przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, które należy złożyć w terminie czternastu dni od wydania orzeczenia przez dyrektora;

5)        nauczyciel ma prawo odwołać się od decyzji dyrektora na zasadach określonych w Kodeksie Pracy oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1)        systematycznego, długotrwałego moczenia się dziecka, zaniedbania higienicznego i zawszenia,

2)        stwarzania zagrożenia dla siebie i innych dzieci,

3)        braku samodzielności, niemożności przystosowania się do warunków przedszkolnych, zakłócania pracy ( po upływie 1 m-ca po przyjęciu do przedszkola),

4)        (uchylony)

5)        braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,

 1. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1)        indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

2)        konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3)        konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4)        rozmowy z dyrektorem,

 1. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1)        wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

2)        ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, pedagoga z rodzicami,

3)        zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. GOPS w Godzieszach Wielkich, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatówku),

4)        przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

5)        podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

6)        rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Wójta Gminy Godziesze Wielkie.
 3. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.
 4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić (w drodze decyzji) na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym.
 5. Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły należy do zadań dyrektora.
 6. W przypadku przyjęcia dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły (spełniającego obowiązkowe roczne przygotowanie) dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego odpowiednio obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego.
 7. W przedszkolu spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 8. Dzieci 5- letnie oraz dzieci z poza obwodu szkoły, mogą zostać przyjęte do oddziału przedszkolnego jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 9. 16.      Dziecko z poza obwodu szkoły realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem jest złożenie przez rodziców wniosku o kontynuację edukacji w klasie I.
 10. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (terminy składania dokumentów) do oddziału przedszkolnego określa organ prowadzący.
 11. Dzieci nie będące obywatelami Polski są przyjmowane do oddziałów przedszkolnych  na warunkach  i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
 12. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz uchwały Rady Gminy, przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.
 13. Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

§ 11a.

 1. Rodzice mają prawo do:

1)          zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy oddziału przedszkolnego

2)          uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3)          uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli,

4)          udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),

5)          konsultacji indywidualnych z wychowawcą,

6)          uczestnictwa w życiu grupy,

7)          wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola,

8)          wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór                  pedagogiczny oraz innym organom przedszkola opinii na temat funkcjonowania przedszkola,

9)          reprezentowania oddziału przedszkolnego poprzez swoje przedstawicielstwo w Radzie Rodziców.

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)          przestrzeganie niniejszego statutu,

2)          respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

3)          zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

4)          przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału zgodnie z postanowieniami § 2 ustęp 2 punkt 3 – szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,

5)          niezwłoczne informowanie o przyczynach nieobecności dziecka,

6)          zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych w tym pasożytniczych,

7)          przedstawienie wychowawcy grupy zaświadczenia lekarskiego o uczuleniach skórnych lub/i alergiach pokarmowych,

8)          przestrzeganie higieny dzieci (włosów, paznokci, ubrań),

9)          (uchylony)

10)       niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

 1. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego podziękowanie w postaci listu pochwalnego.
 2. Informację o stwierdzonych w przedszkolu podejrzeniach o stosowaniu w domu rodzinnym przemocy wobec dziecka dyrektor przekazuje odpowiednim instytucjom  zewnętrznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 12.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 13.

 1. Statut jest najwyższym prawem w przedszkolu i wszystkie prawa wewnętrzne muszą być z nim zgodne.
 2. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację statutu uchwałą Rady Pedagogicznej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej.
 5. Statut Przedszkola Publicznego w Woli Droszewskiej w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 6. Po każdorazowym uchwaleniu zmian w Statucie, dyrektor opracowuje ujednolicony tekst Statutu.