Podręczniki i programy


PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Na podstawie art. 22a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 20. 06. 2022 r. (opinia pozytywna) dopuszczam do użytku w przedszkolu i w szkole podstawowej odpowiednio programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania. Programy dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

Dopuszczone do użytku w przedszkolu i szkole podstawowej programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania.

W zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania uwzględniona została całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

Na podstawie art. 22ab ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 20. 06. 2022 r. i Rady Rodziców z dnia 15. 06. 2022 r. (pozytywne opinie) ustalam: Szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023 dla klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Woli Droszewskiej.

Zakupu podręczników i ćwiczeń do wszystkich zajęć edukacyjnych (za wyjątkiem religii) dla uczniów dokonuje szkoła. Podręczniki dla uczniów są wypożyczane we wrześniu zgodnie z regulaminem, a ćwiczenia uczeń otrzymuje na własność.

 

                                                                                                                                                    Dyrektor

mgr Iwona Kasik

Wyżej wymienione zestawy programów i podręczników poniżej:

szkolny zestaw podręczników materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych_2022_2023

szkolny zestaw programów SZP 2022_2023

zestaw programów PRZEDSZKOLE 2022_2023