Historia szkoły


FAKTY Z PRZESZŁOŚCI

 

Szkoła w Woli Droszewskiej została założona w 1916 r. przez panią Marię Jerysiównę i przez pierwsze dwa lata była placówką prywatną, a dzieci uczyły się przy zwykłym stole, siedząc na ławkach gospodarskich.

 W 1918 r. szkoła została upaństwowiona, ale sala szkolna nadal mieściła się w budynku prywatnym, małym zupełnie nie nadającym się na klasę szkolną. Trudno było pracować w takich warunkach. Najdłużej, prawie osiem lat na tej placówce wytrwała pani Jerysiówna, nauczycielka z wielkim zamiłowaniem, kochająca dzieci i nie zrażająca się trudnościami. Po jej wyjeździe nauczyciele zmieniali się bardzo często.

W roku 1924 Zarząd Gminy Godziesze kupił dom mieszkalny od miejscowego Żyda  i oddał go do użytku szkoły. Warunki lokalowe tyko nieznacznie się poprawiły. Klasa była ciemna i niska, a mieszkanie dla nauczyciela skromne.

Od września 1926 r. pracę jako kierownik w tutejszej szkole podjął pan Czesław Żółtak. W pierwszych latach istnienia Szkoła w Woli Droszewskiej była jednoklasowa. Z biegiem czasu jej stopień organizacyjny się zmieniał .

W 1928 r. po skomasowaniu z filialną szkołą jednoklasową w Zadowicach (w Zadowicach do 1939 r. mieściła się filia szkoły w Woli Droszewskiej) stała się placówką dwuklasową. Odtąd w Zadowicach była tylko jedna klasa.

We wrześniu 1928 r. pan Żółtak na rok został powołany do czynnej służby wojskowej. Z dniem 1 października po odbyciu służby powrócił do pracy.

Od 1 września 1930 r. szkoła była trzyklasowa, licząca pięć oddziałów. W budynku szkolnym była tylko jedna sala, drugą wynajęto we wsi.

W czasie wakacji w 1933 r. Zarząd Gminy Godziesze dokonał remontu w budynku szkolnym. Mieszkanie nauczycielskie zlikwidowano i utworzono drugą salę lekcyjną.

Kierownik szkoły pan Żółtak został powołany na wojnę do służby czynnej przeciwko Niemcom i w roku 1939 brał udział w walkach i dostał się do niewoli. W pierwszych tygodniach wojny okupant chcąc „wyłowić” tutejszych pedagogów zorganizował sześciotygodniowy kurs języka niemieckiego dla nauczycieli. W listopadzie 1939 r. otworzył szkołę na dwa tygodnie, po czym ją zamknął i potajemnie zostały sporządzone listy nauczycieli. Budynek szkolny przez pierwsze trzy lata okupacji był nieczynny, potem umieszczono w nim warsztat stolarski. Inwentarz szkolny uległ całkowitemu zniszczeniu. Również szkoła w Zadowicach w czasie okupacji była czynna tylko kilka dni w listopadzie 1939 r.  Dzieci pozbawiono polskiej szkoły, książki, wychowania. Nauczyciele jednak nie zapomnieli o swoich obowiązkach i prowadzili potajemne nauczanie. Nauka odbywała się w izbach wiejskich, czasem u nauczyciela w domu, jeżeli nie miał on w bliskim sąsiedztwie Niemców. W Woli Droszewskiej przez prawie 6 lat okupacji potajemnie nauczała żona pana Czesława Żółtaka pani Maria Żółtakowa. Dzięki temu po zakończeniu wojny zorganizowano trzy pierwsze oddziały oraz szósty.

 

18 lutego 1945 r. w kronice szkolnej pełniąca obowiązki kierownika pani Maria Żółtakowa napisała: „ Nareszcie nasze marzenia i sny lepszej przyszłości zostały urzeczywistnione. Po pięciu i pół roku przywrócono nam prawa człowieka. Przez czas okupacji niemieckiej byliśmy bowiem zepchnięci do rzędu bydła roboczego. Chwila wyzwolenia nadeszła. Hydra hitlerowska została złamana na zawsze. Z nową wiarą, z nową energią stajemy do pracy nad kształtowaniem serc i umysłów dziecięcych. Nad wychowaniem dobrych i dzielnych synów ojczyzny. Wiemy, że czeka nas praca ciężka i bardzo odpowiedzialna. Nie brak nam jednak ani sił, ani chęci. W imię Boga zaczynamy.”

19 lutego 1945 r. uroczyście otwarto powojenną szkołę. Naukę rozpoczęło 112 uczniów w pięciu oddziałach (Ia, Ib, II, III i VI). W tym samym czasie otwarto szkołę w Zadowicach. Lokal na szkołę przekazał pan Pietrzak Teodor, a pracę podjęła przedwojenna nauczycielka pani Pietrzakowa Zenobia z 66 uczniami w trzech klasach.

26 lipca 1945 r. z niewoli niemieckiej wrócił pan Żółtak Czesław i z dniem 1 sierpnia objął znowu obowiązki kierownika szkoły w Woli Droszewskiej.

Od 1 września 1945 r. stopień organizacyjny szkoły wrócił do stanu przedwojennego; placówka w Zadowicach stała się ponownie filią szkoły w Woli Droszewskiej.

W lutym 1946 r. Szkoła w Zadowicach odłączyła się od Szkoły w Woli Droszewskiej i przez kilka miesięcy była samodzielną placówką, od 1 września 1946 r. znów ją skomasowano ze Szkołą w Woli Droszewskiej, w klasie filii uczyły się każdego roku dwie klasy. Wkrótce zlikwidowano filię w Zadowicach i wszystkie dzieci przeszły do Woli Droszewskiej.

W dniu 1 grudnia 1951 r. otwarto ponownie w Zadowicach filię dla najmłodszych dzieci klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej, a lokal na szkołę przygotowało miejscowe społeczeństwo własnym wysiłkiem w budynku straży pożarnej.

 

Na początku roku szkolnego 1947/1948 zlikwidowano szkołę w Krzemionce a uczniów przeniesiono do oddziałów klasowych w Woli Droszewskiej.  Warunki lokalowe powojennej szkoły były bardzo trudne (klasy rozrzucone w czterech punktach).

W lipcu 1958 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku 28 sierpnia 1959 r.

Z dniem 1 września 1959 r. filialna szkoła w Zadowicach stała się samodzielną placówką jednoklasową, czterooddziałową, nauczycielką była pani Pietrzakowa Zenobia, która z małymi przerwami pracowała tu od 1920 r.

W związku z 8-klasową szkołą podstawową jesienią 1965 r. przystąpiono  do rozbudowy budynku szkolnego.

 22 listopada 1969 r. przekazano do użytku „Dom Nauczyciela”, w którym zamieszkały dwie rodziny nauczycielskie.

Od 1 września 1969 r. na emeryturę przeszedł kierownik szkoły pan Zółtak Czesław wraz z żoną, a stanowisko po nim objął pan mgr Arkadiusz Lisek, który był dyrektorem do końca roku szkolnego 1981/1982.

Od 1 września 1982 r. dyrektorem został pan mgr Karol Michalski.

W latach 1984 – 1986 miała miejsce dalsza rozbudowa szkoły (nowe sale lekcyjne, szatnia, świetlica, kuchnia, kotłownia c. o.).

W czerwcu 1985 r. po przejściu dyrektora pana mgr Karola Michalskiego do pracy w innej szkole dyrektorem została pani mgr Teresa Lipczyńska.

W roku 1990 dzięki pracy rodziców ze środków pozabudżetowych wybudowano nowy pokój nauczycielski.

Od roku 1994 przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „Zefir”. Uczniowie uczestniczą w wyścigach kolarskich i osiągają wysokie wyniki, a o ich sukcesach można przeczytać w lokalnej prasie.

W maju 1996 r. w zwolnionym mieszkaniu nauczycielskim po niewielkich przeróbkach został urządzony oddział przedszkolny, a przed budynkiem plac zabaw, obecnie mieści się w tym budynku biblioteka szkolna z czytelnią i stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.

Lata 1997 – 1998 to budowa sali gimnastycznej z ogromnym wkładem pracy rodziców.

W 1999 r. po reorganizacji szkoły powstaje Zespół Szkół w Woli Droszewskiej, obejmujący: szkołę podstawową i gimnazjum z dyrektorem panią mgr Teresą Lipczyńską, a od 2000 r. również powstałe przedszkole.

Od  2001 r. od zespołu odłączyło się gimnazjum, a jego dyrektorem był pan mgr Wiesław Kopyciński. Od 1 września 2001 r. zostaje zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Kakawie Kolonii, a uczniowie przechodzą do Woli Droszewskiej.

Również od 1 września 2001 r. likwidacji uległa  filia Szkoły Podstawowej w Zadowicach, a dzieci przechodzą na cztery miesiące do szkoły w Woli Droszewskiej. Rodzice dzieci z Zadowic nie chcą się pogodzić z faktem likwidacji szkoły w ich miejscowości i od 1 stycznia 2002 r. Stowarzyszenie Szkoła Twórczej Integracji w Milinie otwiera Szkołę Podstawową w Zadowicach (klasy 0 – 3), dyrektorem została pani mgr Jolanta Stodolna, a mieszkańcy Zadowic w tym czasie zakładają własne Stowarzyszenie „Szansa” – Integracji Oświaty, Kultury i Rekreacji wsi Zadowice i od 1 stycznia 2003 r. przejmują prowadzenie szkoły.  

Z dniem 1 września 2006 r. gimnazjum znowu zostało włączone do zespołu, pani mgr Teresa Lipczyńska przeszła na emeryturę, dyrektorem Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej został pan mgr Wiesław Kopyciński.

Od 1 września 2010 r. na skutek małej liczby uczniów Stowarzyszenie „Szansa” – Integracji Oświaty, Kultury i Rekreacji wsi Zadowice likwiduje Szkołę Podstawową w Zadowicach, dzieci przechodzą do Woli Droszewskiej, a w Zadowicach zostaje otworzone przedszkole, które jest filią Przedszkola w Woli Droszewskiej.

Od 1 września 2012 r. zostaje na rok zamknięte Przedszkole w Woli Droszewskiej, aby przeprowadzić w budynku generalny remont i wszystkie dzieci uczęszczają do filii w Zadowicach. Miejsce przed przedszkolem zostaje ogrodzone, a na nim  powstaje nowy plac zabaw dla przedszkolaków.

Również w roku szkolnym 2012/2013 w szkole podstawowej i gimnazjum trwają remonty – wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana okien i wykonanie na zewnątrz termoizolacji wszystkich budynków szkolnych, które zyskują nowy, estetyczny wygląd, a wewnątrz jest ciepło. 

Zdjęcia z kroniki szkolnej

 Rada pedagogiczna     Na lekcji

             Rada Pedagogiczna 1945 r.                                       Na lekcji 1945 r.                      

Uczniowie przed szkołą   

Uczniowie przed szkołą 1945 r.

   Budynek szkoły

Budynek szkolny 1950 r.

Rozbudowa szkoły1       Rozbudowa szkoły2

Rozbudowa szkoły, jesień 1965 r.

Artykuł 

Artykuł w „Trybunie Ludu” – 1964 r.

 Pokój

Nowo wybudowany pokój nauczycielski – 30 sierpnia 1990 r. 

 ostatnie

Budowa sali gimnastycznej – 1997 r.

2014 rok

 

Obecny widok obiektów należących do Zespołu Szkół
w Woli Droszewskiej

 

 

Opracowały na podstawie kronik szkolnych  mgr Iwona Kasik i mgr Ewa Ławniczak